31.03.2016

Valminud on madala keskkonnamõjuga külmutusagenside infoportaal

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel on valminud madala GWP[1]-ga (alternatiivid) külmutusagenside infoportaal, mille eesmärgiks on seadmete omanike ja hooldajate teadlikkuse tõstmine ning abistamine valiku tegemisel OKA-delt ja F-gaasidelt üleminekul. Alternatiivide all mõistetakse looduslikke külmaained (CO2, NH3, HC), madala GWP-ga F-gaase ja neid sisaldavaid seadmeid.

Infoportaali valmimist rahastas Keskkonna investeeringute Keskus. Infoportaal on vajalik, kuna 2015. aastal jõustus fluoritud kasvuhoonegaase käsitlev määrus (EL) nr 517/2014, mille eesmärk on vähendada HFC-de heitkoguseid, mille tulemusel piiratakse ka kliimamuutust. Allolevas tabelis on toodud määrusest tulenevad keelud ja nende jõustumise tähtajad:

Keelustamise kuupaevad
Täielik loetelu on leitav Euroopa Liidu määrusest 517/2014 lisas III. Selgitamaks välja, kas kasutatav külmutusagens läheb keelu alla või mitte saab kasutada F-gaaside kalkulaatorit, kus gaasi koguseks seadmes sisestada 1 kg (1 GWP = 1 CO2 ekv). Kalkulaatori tulemus saadakse tonn CO2 ekv (!).

Kalkulaatorist selgub, et keelustamise alla kuuluvad Eestis kõige enam levinud külmaained:
kylmutusagens
Täpsem info alternatiivsete külmutusagenside kohta

Projekti rahastas
KIK_logo_RGB

[1] GWP – global warming potential ehk globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal, mis iseloomustab f-gaasi mõju kliimasoojenemisele võrrelduna süsinikdioksiidi põhjustatud mõjuga