Alternatiividega seotud standardid ja seadusandlus

Standardid ja seadusandlus tagavad toote või teenuse kvaliteeti ja ohutust. Samuti aitavad need kaitsta nii inimest kui keskkonda ning loovad läbipaistvuse tehnilistes ja tehnoloogilistes küsimustes, pakkudes näiteks ühtset terminoloogiat. Tabelis on toodud välja alternatiivsete külmutusagensidega seotud seadused ja standardid.

SeadusandlusStandardid
KemikaaliseadusEN 378 - Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusISO 817 - Külmutusagensid. Tähistamine ja ohutuse liigitamine.
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnasEN 1127 - Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse.
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordISO 5149 - Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded.
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kordISO 13043 - Maanteesõidukid. Külmutusagensside süsteemide kasutus liikuvates kliimaseadmetes. Ohutusnõuded.
Elektriohutusseadus