Kvoodisüsteem ja fluorosüsivesinike ehk HFC-de järkjärguline vähendamine (määruse (EL) nr 517/2014 art 14 ja 15). Aruandlus (art 19)

NB! Kvoote 2020. aastaks saab taotleda 17.06 – 17.07.2019. a kella 13-ni Kesk-Euroopa aja järgi. 2020.a kvoote taotlevad ettevõtted peavad hiljemalt 17.05.2019. a esitama HFC-de registris registreerimistaotluse. Juba registreeritud ettevõtted peavad lisama andmeid oma ettevõtte profiili soovitatavalt enne kvooditaotlemist ja hiljemalt 16.08.2019. a vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/661 art 3. Täpsem teave on Euroopa Komisjoni vastavas teatises. Rohkem infot alapealkirja all „Kvootide andmine“.

Määruse (EL) nr 517/2014 (artiklid 14 ja 15) näevad ette HFC-de (määruse I lisa 1.jaos nimetatud ained) järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise, mille käigus toimub HFC-de turuleviimine kvootide alusel. Igale HFC-sid EL turule toovale ettevõttele antakse oma kvoot.

Alates 1. jaanuarist 2015. a nõutakse kvooti nendelt tootjatelt ja importijatelt, kes viivad kalendriaastas turule vähemalt 100 CO2 ekvivalenttonni HFC-sid mahtkaubana (mahutites).

Järkjärguline vähendamine tähendab ELis turulelastavate HFC-de (väljendatud CO2 ekvivalendina) vähendamist 79% võrra ajavahemikul 2015–2030.

See mehhanism ei keelusta ühtegi konkreetset HFC-d. Kuna kättesaadavad CO2 ekvivalentkogused aja jooksul vähenevad, võib oodata HFC-de hinnatõusu. Suure globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP-ga) HFC-de hind võib tõusta kõige rohkem, sest need on suurima CO2 ekvivalendi kasutusega kg kohta. Hinnatõus on käitajate jaoks oluline, kui nad kavandavad fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete ja süsteemide hooldus- ja teenindustöid.

Seetõttu on uusi seadmeid osta kavatsevatele käitajatele oluline neid asjaolusid arvesse võtta.

F-gaaside järkjärguline vähendamise graafik määruse (EL) nr 517/2014 alusel
fgaaside vähenemine

HFC-de järkjärgulise vähendamise etapid 2030. aastani

2009-201220152016-20172018-20202021-20232024-20262027-20292030
Baasperiood
100 %
100%93%63%45%31%24%21%

Praegu ei ole soovitatav investeerida suure GWPga (eriti 2500 ja suurema GWP-ga HFC-sid kasutavatesse seadmetesse (nt R-404A). Alates 1. jaanuarist 2020. a keelatakse 2500 ja suurema GWP-ga tehasepuhtuses külmaainete juurdelisamine olemasolevatesse jahutusseadmetesse, mille külmaaine kogus on 40 või enam CO2 ekvivalenttonni. Igasugune sama GWP-ga külmaaine lisamine keelatakse aastast 2030. Kindlasti peab olema uute seadmete soetamisel kursis määruse (EL) nr 517/2014 lisas III kehtestatud uute turustamiskeeldudega ja artiklis 13 kehtestatud kasutamisekeeldudega. Turustamiskeeldude kohta vaata täpsemalt siin.

Käitajad peaksid küsima nõu, millised väikese GWPga külmaaineid vajavad seadmed või muud tehnilised lahendused on nende konkreetsete olude jaoks sobivad.

Kvootide andmine

Kvoote 2020. aastaks saab taotleda 17.06 – 17.07.2019. a, esitades Euroopa Komisjonile vastava taotluse HFC-de registri kaudu. Täpsem teave on Euroopa Komisjoni vastavas teatises.
NB! Hiljemalt 16.08.19 ja soovitatavalt enne kvooditaotlemist tuleb taotlejatel lisada andmeid ettevõtte profiili HFC-de registris (vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/661 art 3).

(EL) 2019/661 art 4 kohaselt võib Komisjon ka varem nõuda lisateavet, mis tuleb sel juhul esitada 10 tööpäeva jooksul.

Juhend taotluste esitamiseks on Euroopa Komisjoni F-gaaside veebis, pealkirja all “F-Gas Portal: Submitting a Quota Declaration (For Bulk Gas Importers)”. NB! Turvalisuse eesmärgil peaks igal füüsilisel isikul olema eraldi kasutajanimi ja parool; Komisjon palub mitte kasutada firma üldmeili ega oma parooli teistega jagada. Registreerunud isik saab lisada sama firma teise töötaja kasutajaks.

  • Ettevõtted, kes esitasid impordiaruanded 2015-2016. a kohta, said nende alusel kontrollväärtused 2018-2020. aastaks. Nemad saavad kvoodi 2020. aastaks automaatselt ja ei pea taotlust tegema, väljaarvatud juhul kui nad tahavad taotleda lisakoguseid (vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklitele 16 (1), (4) ja (5) ja lisadele V ja VI).
    Kvoodid arvutatakse VI lisas sätestatud eeskirja järgi. Varem ei ole lisakoguseid taotlenud ettevõtted neid saanud. Juhul kui kontrollväärtusega ettevõte taotleb lisakogust, ja sama tulusaaja omanikuga teine ettevõte taotleb kvooti, siis käsitatakse neid üheainsa taotlejana (EL) 2019/661 art 7). Kontrollväärtusega ettevõtetele on eraldatud 89% turule lasta lubatud HFC-de kogusest igal aastal.
    Kontrollväärtus on ettevõtte poolt eelmisel arvestusperioodil aasta keskmine imporditud F-gaaside kogus CO2 ekv.tonnides. Kvoodi arvutuskäik: kontrollväärtus korrutatakse 89%-ga, millele lisaks rakendatakse määruse lisas VI kehtestatud HFC-de järkjärgulise turule viimise vähenemise protsenti. Nt 2020.a on vähendamise % 63. Seega 2020.a kvoot = kontrollväärtus*0,56.
    Kontrollväärtust omavad ettevõtted peavad lisama andmeid ettevõtte profiili vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/661 art 3 hiljemalt 16.08.2019.
  • Ettevõtted, kes ei ole esitanud 2015-2016. a imporditud HFC-de aruannet/aruandeid, peavad esitama kvooditaotluse HFC-de registri kaudu. Deklaratsioon esitatakse ja kvoot eraldatakse igal aastal uuesti. Kui kvooti taotleb ühe tulusaaja omaniku mitu ettevõtet, siis vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/661 art 7 saab kvoodi ainult üks ettevõte (tavaliselt see, mis on varem registreeritud). Nendele ettevõtetele eraldatakse 11% turule lasta lubatud HFC-de kogusest igal aastal. Nendele saab kvoote anda proportsionaalselt, aga enamasti osutub kvoot mitu korda väiksemaks kui deklareeritud kogus ja väheneb edaspidi kiiresti.

Järgmised kontrollväärtused arvutab Euroopa Komisjon 2021-2023.aastaks. Kontrollväärtused arvutatakse aastatel 2017-2019.a Euroopa Komisjonile raporteeritud koguste alusel.

NB! Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/661 art 7 käsitatakse kontrollväärtuste ümberarvutamisel ka varem kontrollväärtust omanud sama tulusaaja omaniku mitut ettevõtet ühe taotlejana ja kontrollväärtuse saab tavaliselt varem registreeritud ettevõte.

Eelkirjeldatud põhimõtetel arvutab Euroopa Komisjon kontrollväärtuseid kolme aasta pikkusteks perioodideks ja jagab kvoote igal aastal kuni 2030.a.

Kvootidest, nende eraldamise ja üleandmise käigust saab täpsemalt lugeda siin.

HFC-de registris registreerimise juhend on leitav Euroopa Komisjoni F-gaaside veebist pealkirja alt “F-Gas Portal: Registering an Undertaking”.

Euroopa Komisjon eraldab kvoodid vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 16 ning V ja VI lisadele. Kvoodid antakse CO2 ekvivalenttonnides mahtkaubana HFC-de importijatele ja tootjatele.

Kvoodid antakse ainult HFC-de tootjatele ja importijatele (mahutites).

HFC-sid sisaldavate toodete ja seadmete importijatele kvoote ei anta.

HFC-sid sisaldavate eeltäidetud jahutus- kliimaseadmete ja soojuspumpadele importimisel EL-i välistest riikidest rakendus kvoodisüsteem alates 1. jaanuarist 2017. a. Eeltäidetud seadmete tootjad või importijad peavad hankima vajalikus koguses kvoodi volituse(d) kvooti omavatelt ettevõtetelt. Volitatakse HFC-de registri1 kaudu.

HFC-de registris registreerimine on kohustuslik nendele ettevõtetele, kes soovivad kvooti saada. Samuti on see kohustuslik nendele tootjatele ja importijatele, kes viivad turule või võtavad vastu HFC-sid 517/2014 art 15 (2) eesmärgil, seega hävitamiseks imporditud HFC-de kasutamiseks lähteainena, otseeksporditud HFC-de kasutamiseks mahtkaubana ja sõjavarustuses, pooljuhtide tootmiseks või HFCsid propellandina sisaldavate inhalaatorravimite tootmiseks.

Registreeruma peavad ka HFC-dega eeltäidetud seadmete importijad, sest kvoodi kasutamise volitused käivad läbi HFC-de registri.

Kvootide üleandmine

Kvootide üleandmise inglisekeelse juhendi leiab siit (F-Gas Portal: Transferring Quota).

Kontrollväärtuse alusel kvoodi saanud, nn „vanad importijad“ võivad oma kvooti üle kanda teisele liidus asutatud tootjale või importijale, või mitte-EL tootjale või importijale, keda esindab EL-s ainuesindaja (ainuesindamise tingimused on määruse 517/2014 art 16 lg 5.)

Kvoodiomanikud tohivad oma kvooti või osa sellest volitada seadmete importijaile (kalendriaasta jooksul). Sealjuures nn „uued importijad“ (need kellel ei ole kontrollväärtust) peavad volitatud kvoodi osale vastava koguse F-gaasi reaalselt müüma volituse saanud seadmete importijale.

Kvootidest, nende eraldamise ja üleandmise käigust saab täpsemalt lugeda siin.

HFC-dega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmed ja soojuspumbad

Nagu eelpool öeldud, tuleb alates 1. jaanuarist 2017. a Euroopa Liidus kehtiva HFC-de kvoodi sisse arvestada ka HFC-dega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmetes ja soojuspumpades sisalduvad HFC-d (art 14). Kvoodinõuet ei kohaldata siiski importijate suhtes, kes impordivad eelnimetatud seadmetes vähem kui 100 CO2-ekvivalenttonni HFC-sid aastas (art 15 lg 2). Kvoodi volitused hangivad seadmete importijad, tootjad ja nende EL esindused ettevõtete käest, kes on saanud kvoodi (gaaside müüjatelt ja tootjatelt). Kvoote volitatakse HFC-de registris.

Kvoodi osa, mille kvoodiomaja on volitanud kasutamiseks seadmete importijale, ei aegu, vaid seda saab kasutada seadmete impordiks ükskõik mis aastal pärast 01.01.2017.

Importijal on soovitatav kõigepealt küsida tootjalt, kuidas tootja plaanib asja lahendada. Tootjad ja tootja EL esindajad saavad delegeerida kvoodi volitust edasi. Volituse andmise ja vastuvõtmise juhend ning delegeerimise juhend on siin (F-Gas Portal: Providing or Accepting an Authorization (Relevant for Equipment Imports ja F-Gas Portal: Delegating an Authorization).

Eeltäidetud seadme turule laskmisel peavad tootjad ja importijad tagama, et neile on HFC-de registri kaudu tehtud volitused kvoodi kasutamiseks seadmetes sisalduvate HFC-de importimiseks. Importimisel teevad seadmete importijad vastavusdeklaratsioonid iga saadetise kohta, vabasse ringlusse lubamise hetkeks (vastavalt määruse 517/2014 artikli 14 lõikele 2). Lisaks vastavusdeklaratsiooniga peab koostama seadmete mudelite loetelu (selle võib koostada tootja). Vastavusdeklaratsioone ja nende tõendamist käsitleb rakendusmäärus (EL) nr 2016/879.

Kui seadmetes olevaid HFC-sid ei ole enne seadmete täitmist turule lastud, tagavad seadme importijad alates 1. jaanuarist 2018, et eelmise kalendriaasta dokumentide täpsust ja vastavusdeklaratsiooni on igal aastal hiljemalt 31. märtsiks tõendanud sõltumatu audiitor. Selleks kuupäevaks tuleb tõendamisdokument esitada Euroopa Komisjonile elektroonilisel kujul..

Audiitor peab olema kas:

  1. akrediteeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ või
  2. on asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt finantsaruannete akrediteeritud tõendaja (Eestis on selleks vandeaudiitorid audiitortegevuse seaduse alusel).

Kõnealuste seadmete tootjad ja importijad peavad säilitama dokumente ja vastavusdeklaratsiooni vähemalt viis aastat pärast seadme turule laskmist.

Põhjalikumalt on F-gaasidega eeltäidetud seadmete teemasid käsitletud siin.

Aruandlus HFC-de ja nendega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade impordi, ekspordi kohta

F-gaaside määruse (EL) nr 517/2014 artikkel 19 kehtestab aruandluskohustuse neile, kes toodavad, impordivad ja ekspordivad F-gaase. Aruandlusnõuetest saab täpsemalt lugeda siin.

Kust saada rohkem infot?

Kvootide andmise ja HFC-de registri kasutamise küsimustes saab vastuseid e-postilt CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu.

Erinevaid infomaterjale leiab Euroopa Komisjoni F-gaaside veebist.


1 Euroopa Komisjoni poolt loodud elektrooniline register turule viidavate HFC-de kvootide ja koguste haldamiseks (vastavalt määruse artiklile 17).