Nõuded HFC-sid sisaldavate seadmete impordile alates 01.01.2017

Vastused olulisematele küsimustele HFC-dega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade importijate jaoks

Alates 1. jaanuarist 2017. a rakenduvad nõuded HFC-aineid sisaldavate eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete seadmete ja soojuspumpade importimisel, kus eeltäidetud seadmetes sisalduv HFC tuleb kvoodisüsteemi sisse arvestada (ei kohaldata importijate suhtes, kes impordivad eelnimetatud seadmetes vähem kui 100 CO2-ekvivalenttonni HFC-sid aastas).

HFC-d ained, mis on loetletud määruse (EL) nr 517/2014 I lisas.

Kuidas eristatakse HFC-aineid sisaldavaid kaupasid?

Seda, kas Teie poolt imporditavad seadmed sisaldavad HFC-sid, saab teada seadmete märgistuselt või seadmete tootjalt/müüjalt EL välises riigis.

Tegelikult ja potentsiaalselt HFC-aineid sisaldada võivate kaupade puhul kuvatakse tollitariifistikus meede 724 ja märkused CD786 ja CD 787 – HFC-sid sisaldavate seadmete import on määruse (EL) nr 517/2014 alusel lubatud ainult juhul kui importijal on vastavusdeklaratsioon tõendamaks HFC-de arvelevõtmist kvoodisüsteemis ja kvoodi kasutamise volitus on talle reaalselt antud HFC-de registri kaudu.

Alates 01.02.2017 on mõnedel HFC-de sisaldamise võimalusega kaupadel uued kaubakoodid eristamaks HFC-sid sisaldavaid ja mittesisaldavaid kaupasid, nt endise koodi 8415 82 00 90 (Muud kliimaseadmed õhutemperatuuri ja –niiskuse reguleerimiseks; muud kui split-konditsioneerid, soojuspumbad või mootorsõidukite kliimaseadmed; sisaldavad külmakontuuri) asemel on nüüd 2 koodi

 • 8415 82 90 10 (80) –HFC-dega eeltäidetud;
 • 8415 82 90 90 (80) – muud seadmed.

Mõnda tüüpi kaupadel, mis võivad sisaldada HFC-sid, ei ole uusi kaubakoode, nt 8419 39 00 00 kuivatid, muud kui põllumajanduses või tselluloosi/puitmassi/paberitööstuses kasutatavad.

Juhul kui imporditavad kaubad sisaldavad HFC-sid, siis millised nõuded kehtivad?

Allolevas tabelis on kokkuvõtlikult nõuded imporditavate HFC-sid sisaldavate seadmete arvestamisel kvoodisüsteemis.

Nõuded seoses HFC-dega eeltäidetud seadmete arvestamisega kvoodisüsteemis (kehtivad alates 01.01.2017, sõltumata HFC kogusest)Viide õigusaktile
Nõude täitmise aeg
HFC-dega eeltäidetud seadmetes sisalduvate seadmete impordil kolmandatest riikidest peab importijal olema HFC-de registris kvoodi kasutamise volitus (küsida seadmetootjalt, tootja teiselt EL esinduselt või mõnelt kvoodiomanikult). Toiminguteks kvoodi volitustega tuleb registreeruda HFC-de registris. Registreerimise juhend on siin, pealkirja all "F-Gas Portal: Registering an Undertaking".(EL) nr 517/2014 art 14Hiljemalt impordi hetkeks
Kõnealuste seadmete impordil koostab importija vastavusdeklaratsiooni, mille vorm on määruse (EL) 2016/879 lisas ja esitab selle tollideklaratsiooni lisadokumendina. Vastavusdeklaratsiooni peab importija säilitama 5 aastat.
(EL) nr 2016/879, (EL) nr 517/2014 art 14Hiljemalt impordi hetkeks

Kõnealuste seadmete importija või tootja koostab saadetises olevate seadmete loetelu vastavalt määruse (EL) 2016/879 art 2 lg 2. Seadmete loetelu peab importija säilitama 5 aastat.(EL) nr 2016/879, (EL) nr 517/2014 art 14Hiljemalt impordi hetkeks
Kõnealuste seadmete importija laseb tõendada vandeaudiitoril või vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ akrediteeritud kasvuhoonegaaside tõendajal eelmisel kalendriaastal imporditud seadmete HFC-sid puudutavate dokumentide õigsust ja esitab tõendamisaruande Euroopa Komisjonile elektroonilisel kujul.
Enne tõendamist täidab importija HFC-de registris lahtri seadmete impordiks kalendriaasta jooksul ärakasutatud kvoodi kohta.
(EL) nr 517/2014 art 14, (EL) nr 2016/87931. märtsiks impordile järgneval kalendriaastal
Ettevõtted, kes importisid ja lasid EL turule 500 CO2 -ekvivalenttonni või rohkem toodetes ja seadmetes sisalduvaid fluoritud kasvuhoonegaase, peavad alates 2015. a esitama Euroopa Komisjonile aruande igal aastal 31. märtsiks eelneva kalendriaasta impordi kohta. CO2 ekvivalent-tonne saab arvutada fluoritud kasvuhoonegaaside kalkulaatoriga.

Aruande täitmiseks tuleb registreeruda HFC-de registrisse ja seejärel saab aruannet täita Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandluskeskkonna kaudu, kus tuleb täita asjakohased aruandevormid (vastavalt määrusele (EL) nr 1191/2014).
(EL) nr 517/2014 art 19, (EL) nr 1191/201431. märtsiks impordile järgneval kalendriaastal

 

HFC-dega täidetud seadmete märgistusnõuded

HFC-aineid sisaldavatel seadmetel peab olema määruse (EL) nr 517/2014 art 12 kohane märgistus selle EL liikmesriigi keeles, mille turule seadmed viiakse. Eristamaks neid seadmeid, peab olema järgnev info:

 • Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase
 • Fluoritud kasvuhoonegaasi nimetus, nt R-134a
 • Mass…….kg
 • GWP (globaalse soojendamise potentsiaal): 1430
 • CO2 ekvivalent-tonnid………= mass (tonnides) x GWP; nt 0,001 tonni*1430= 0,143 tonni CO2 ekv.)

Täpsem teave märgistuse kohta, sh erandid ja näited, on siin.

Euroopa Komisjoni koostatud infomaterjal fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete importijatele EL määruse nr 517/2014 nõuete täitmiseks on leitav siit, pealkirjaga “Guidance: imports of pre-charged equipment”.

Juhendmaterjal impordiaruannete tõendamiseks on siin, pealkirjaga “Discussion Paper: Verification by Auditors”.

Millised võimalused on HFC-dega eeltäidetud jahutus- kliimaseadmete ja soojuspumpade impordiks alates 2017. a?

Soovitus: kõigepealt tasub kontakteeruda Teie poolt turustatavate seadmete tootjatega ja nende esindajatega EL riikides. Tõenäoliselt on neil plaanid, kuidas asja lahendada.

Võimalused on näiteks:

 1. Importida eeltäitmata seadmeid
 2. Lasta delegeerida endale volitus kvoodi kasutamiseks oma seadmete tootjal või tootja esindajal, kes on selle volituse eelnevalt hankinud mõnelt kvoodiomanikult. 2017. a kvooti omavate ettevõtete nimekiri, kes võivad kvooti volitada ükskõik millisele seadmete importijale, on määratud Euroopa Komisjoni 31. oktoobri 2014.a otsusega (2014/774/EL).
 3. Tuua Eestisse juba varem EL vabasse ringlusse lastud seadmeid (nt kui suurtootja EL esindus impordib seadmeid kõikidele oma EL partneritele)
 4. Ise hankida volitus mõnelt kvoodiomanikult. 2017. a kvoodiomanike nimekiri, kellel on õigus kvooti volitada ükskõik millisele seadmete importijale, on Euroopa Komisjoni 31. oktoobri 2014.a otsuses (2014/774/EL). 2018. aastaks tuleb uus nimekiri.
 5. Importida HFC vabasid seadmeid, näiteks süsivesinike (HC) või CO2-ga töötavaid seadmeid

Euroopa Komisjoni poolt koostatud juhendid

 • Juhend HFC-sid sisaldavate jahutus-, kliimaseadmeid ja soojuspumpasid Euroopa Liitu importivatele ettevõtetele on leitav siit, pealkirja alt “Guidance: Imports of pre-charged equipment”.
 • HFC-de registrisse registreerimise juhend on leitav siit pealkirja alt “F-Gas Portal: Registering an Undertaking” ja andmete muutmise juhend pealkirja alt “F-Gas Portal: Finding Company ID, Changes to Company and Contact Persons, Registering Multiple Companies”

Kvoodisüsteemi õiguslik alus

Määrus (EL) nr 517/2014 näeb ette fluorosüsivesinike ehk HFC-de järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise, mille käigus toimub HFC-de turuleviimine Euroopa Komisjoni poolt eraldatud kvootide alusel.

Järkjärguline vähendamine tähendab Euroopa Liidus (EL-s) turule viidavate HFC-de (väljendatud CO2 ekvivalendina) vähendamist 79% võrra ajavahemikul 2015–2030.

Milliste kaupade import kuulub kvoodi alla?

Alates 1. jaanuarist 2015. a nõutakse kvooti nendelt tootjatelt ja importijatelt, kes viivad kalendriaastas turule vähemalt 100 CO2 ekvivalenttonni HFC-sid mahtkaubana (mahutites).

Alates 1. jaanuarist 2017. a arvestatakse Euroopa Liidus kehtiva HFC-de kvoodi sisse HFC-dega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmetes ja soojuspumpades sisalduvate HFC-de kogus (ei kohaldata importijate suhtes, kes impordivad eelnimetatud seadmetes vähem kui 100 CO2-ekvivalenttonni HFC-sid aastas).

Kvoodisüsteemis toimub arvestus CO2 ekvivalenttonnides (gaasi kogus tonnides x gaasi globaalse soojendamise potentsiaal – GWP). Erinevate F-gaaside CO2 ekvivalenttonne saab arvutada kalkulaatori abil.

Kellele antakse kvoote?

Kvoodid annab Euroopa Komisjon ainult HFC-de (mahutites) tootjatele ja importijatele. Kvoodid antakse 1 aastaks korraga ja aeguvad seejärel, väljaarvatud see osa kvoodist, mis kvoodiomanik on volitanud kasutamiseks F-gaasidega eetäidetud seadmete importijale.

Ettevõtetele, kes soovivad importida ainult HFC-sid sisaldavaid seadmeid ja tooteid, kvoote ei anta.

Ettevõtetel, kes impordivad ainult HFC-dega eeltäidetud jahutus- kliimaseadmeid ja soojuspumpasid (ja mitte F-gaase mahutites), tuleb hankida volitus HFC-de kvoodi kasutamiseks. Kõige lihtsam oleks esialgu küsida oma seadmete tootja või mõne teise EL esinduse käest (kes on nn “volituste haldajad”), sest ainult “volituste haldajatel” on õigus volitust edasi delegeerida importijatele. Volituse andmise ja vastuvõtmise juhend on leitav siit, pealkirja alt “F-Gas Portal: Providing or Accepting an Authorization”. HFC-de registreerimise juhend on sealsamas, pealkirja all “F-Gas Portal: Registering an Undertaking”.

Turule lubatavad HFC-de kogused on piiratud ja alates 2018. a vähenevad kiiresti vastavalt vähendamise graafikule. 2018. a EL turuleviidavate HFC-de summaarne kogus on 63% aastatel 2009-2012 turuleviidavast baaskogusest (100%st).

Volitatud kvoodi osa ei aegu, vaid seda saab seadmete importija kasutada ükskõik, mis ajal alates 2017. a F-gaasidega eeltäidetud seadmete importimiseks.

Selgitus kvoodijagamise mehhanismi kohta:
2017. aastaks on kontrollväärtuste alusel kvoodid määratud aastatel ettevõtetele Euroopa Komisjoni 31. oktoobri 2014.a otsusega (2014/774/EL). Otsuses on esitatud kontrollväärtused saanud ettevõtete nimed ja aadressid. Kontrollväärtused aastateks 2015-2017 said ettevõtted, kes importisid aastatel 2009-2012.

2018. aastaks määratakse kontrollväärtused aastatel 2015-2016 HFC-sid importinud ettevõtetele ja kontrollväärtustega eraldatakse neile 89% turule lasta lubatud HFC-de kogusest.

Ülejäänud 11% osas võib igal aastal uut kvooti taotleda. Uutele turuletulijatele antakse HFC-de kvoote proportsionaalselt, võimalusel arvestades nende poolt deklareeritud vajadusi. Deklaratsioon esitatakse ja kvoot eraldatakse igal aastal uuesti.

Uute turule tulijate nimekirja ei avaldata.

Kvoodiomanikud tohivad oma kvooti või osa sellest volitada seadmete importijaile (kalendriaasta jooksul). Sealjuures nn „uued importijad“ (need, kellel ei ole kontrollväärtust) peavad volitatud kvoodi osale vastava koguse F-gaasi reaalselt müüma volituse saanud importijale (nt juhul kui importija kasutab F-gaase pooleldi täidetud seadmete täitmiseks paigaldusel).

HFC-de importijad saavad taotleda kvoote 2018. aastaks 01.04 – 31.05.2017, täites sellekohase taotluse HFC-de registris (täpsem teave on Euroopa Komisjoni vastavas teatises).

Kust saada rohkem infot?

Kvootide andmise ja HFC-de registri kasutamise küsimustes saab vastuseid e-postilt CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse F-gaaside veebilehte uuendatakse jooksvalt kui Komisjon saadab uut infot.