Eesti Keskkonnauuringute Keskus

EKUK on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte

Oleme pühendunud koostööle looduskeskkonna säilitamisel ja parendamisel. Anname täppis- ja mudeluuringutel põhinevat objektiivset teavet keskkonnaseisundi ja keskkonnale avaldatava surve kohta.

Teeme füüsikalisi ja keemilisi laborianalüüse ning geotehnilisi uuringuid. EKUK klientideks on nii eraettevõtted, üksikisikud kui riiklikud institutsioonid.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on vastavate riiklike institutsioonide poolt määratud toidu, toidutoorme ja alkoholi analüüside volitatud laboriks ning pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette referentlaboriks. EKUK pakub väga laias valikus keemilisi ja füüsikalisi analüüse ning seotud teenuseid.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kuulub Euroopa Toiduohutuse Agentuuri (European Food Safety Authority) kompetentsete toiduohutusega tegelevate organisatsioonide nimekirja.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ põhikiri EKUK põhikiri (123 KB) (pdf)

Keskkonnaseire

Keskkonnaseire raames teostatakse uuringuid riiklike programmide alusel ja mitmete keskkonnaasutuste, sh Keskkonnaameti tellimusel. Uuringute tulemusi kasutatakse elukeskkonna parandamisel, keskkonnale ohutute tehnoloogiate väljatöötamisel ning riikliku keskkonnastrateegia arendamisel, aga samuti avariidest põhjustatud keskkonnareostuse ulatuse määramisel ja saasteallikate tuvastamisel.

Juhtimissüsteem

  • OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) juhtimissüsteem on alates 1998. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuses. Eesti Akrediteerimiskeskus on katselabori tegevuse tunnistanud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele.
  • Eesti Akrediteerimiskeskus on EKUK akrediteerinud kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutusena. EKUK tegevus on tunnistatud vastavaks standardi EVS-EN ISO 14065:2013 nõuetele.
  • Eesti Akrediteerimiskeskus on EKUK akrediteerinud võrdluskatsete korraldajana. EKUK tegevus on tunnistatud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele.
  • Keskkonnaminister on määranud EKUK pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonna referentlaboriks.
  • Veterinaar- ja Toiduameti otsusega omab EKUK volitusi toidu ja toidutoorme analüüsimiseks.
  • Põllumajandusministri käskkirjadega on EKUK volitatud teostama alkoholianalüüse.

EKUK kvaliteedijuhtimissüsteemiga tegeleb igapäevaselt keskuse kvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakond, ettevõtte erinevad akrediteeringud, volitused ja sertifikaadid – koos viidetega dokumentide online-koopiatele – on lähemalt loetletud siin.

EKUK nõukogu liikmed

  • Andrus Saare (nõukogu esimees)
  • Karin Kroon
  • Rain Vipper
  • Ilmar Jõgi

Majandusinfo

Audiitor: Laile Kaasik, vandeaudiitor, litsents nr 511. Audiitorettevõtja BDO Eesti AS (tegevusluba nr 1) nimetatud üldkoosoleku protokolliga 01. aprill 2015. a. järgneva 3 majandusaasta aruande audiitoriks.