Hanked

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse riigihangete läbiviimise kord

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse hankeplaan 2019 ja läbi viidud riigihanked, värskemast vanemani.

Lühendid: A – avatud hankemenetlus; LM – lihtmenetlus; VO – väikeost; OO – otseost; VL – väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; RM – raamlepingu minikonkurss.

ViitenumberHangeMenetlusPlaanitud / Avaldatud

2019

200738Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahelVL07.02.2019

2018

203631Keemialabori tarvikute ja mikrobioloogia söötmete ostmineA18.12.2019
200929Modelleerimismasti seadmete soetamineVL24.09.2018
200659Lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi üleval pidamise täiendamiseks Muuga-Maardu piirkonnasVL05.09.2018
200554Külmutusseadmete kasutamise koolitusVL30.08.2018
199861Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse torustike TV-uuringudLM27.07.2018
199741Elavhõbeda analüsaatori soetamineLM23.07.2018
199293Ühe- ja mitmekomponentsete fluoritud kasvuhoonegaaside seadmete soetamineA04.07.2018
198742Kemikaalide, referentsainete, keemia- ja mikrobioloogialabori tarvikute ostmineA29.06.2018
196874Pärnu jõestiku jõgedes lõheliste inventuuride läbiviimine ning taastootmispotentsiaali ja potentsiaalsete kudealade kvaliteedi hinnangute koostamine ning parandusmeetmete väljatöötamineA20.04.2018

2017

191805OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Airviro modelleerimissüsteemi veebirakenduse platvormi vahetus ja edasiarendusT20.10.2017
189369Tehnoloogiline hinnang prügila nõrgvee kvaliteedile ja reoveepuhastussüsteemile A18.07.2017
188460 EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) kohase Eesti mereala merekeskkonna seisundihinnanguleLM20.06.2017
188182Loodusdirektiivi suurselgrootute põhjaloomade inventuuride läbiviimine Pärnu jõestikusLM14.06.2017
188234Jõe- ja ojasilmu inventuuride läbiviimine Pärnu jõestikus LM14.06.2017
188171Hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio) ja vingerja (Misgurnus fossiilis) inventuuride läbiviimine Pärnu jõestikusLM13.06.2017
187609EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) kohase Eesti mereala merekeskkonna seisundihinnanguleLM30.05.2017
187593Jõevähi (Astacus astacus) inventuuride läbiviimine Pärnu jõestikus LM30.05.2017
186972Merestrateegia raamdirektiivi artikkel 8 kohase hinnangu sotsiaalmajandusliku analüüsi komponendi koostamise koolitus ja konsultatsioonLM18.05.2017
182317Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel bioloogiline mitmekesisus ning merepõhja ja veesamba kooslused (MSRD tunnused 1, 4 ja 6), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II LM20.01.2017
182304Merekeskkonna seisundihinnangu, teemal mereimetajad (MSRD tunnused 1 ja 4), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS IILM20.01.2017
182315Merekeskkonna seisundihinnangu, teemal merelinnud (MSRD tunnused 1 ja 4), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamises teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II LM20.01.2017
182325Merekeskkonna seisundihinnangu, teemal võõrliigid (MSRD tunnus 2), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II LM20.01.2017
182331Merekeskkonna seisundihinnangu, teemal mereprügi (MSRD tunnus 10) koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II ajakohastamine LM20.01.2017
182330Merekeskkonna seisundihinnangu, teemal veealune müra (MSRD tunnus 11), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II LM20.01.2017
182059Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel kalastik ja kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavad kalad (MSRD tunnused 1, 3 ja 4), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS IILM12.01.2017
182055Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel kalastik ja kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavad kalad (MSRD tunnused 1, 3 ja 4), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II LM12.01.2017

2016

181415ArcGis litsentsid 2017 T28.12.2016
180421Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi loomine Tallinna lahel LM16.11.2016
180213 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse mootorikütus A10.11.2016
180203Täisautomaatse survetugevuspressi soetamine LM09.11.2016
179752Sõnnikukäitluse ja lautade tehnoloogiate ajaloolise ülevaate sh andmebaasi tegemine, sõnnikukäitluse ja lautade tehnoloogiate prognoosi koostamine ning sõnnikukäitlusest pärinevate õhusaasteainete vähendamismeetmete analüüs LM27.10.2016
179533Ehitus- ja remonttööde raamhange Tallinna objektidel LM21.10.2016
179346Set up HYPE model with Estonian input data and training of users for HYPE model inside Airviro modeling system T14.10.2016
178818Kalibreerimiskeskuse haljastus Marja 4 CLM05.10.2016
178811EstLIMS infosüsteemi alamsüsteemi EKUKSEIRE põhjal avaliku X-tee veebiteenuse loomine ja sidumine KOTKAS infosüsteemiga T29.09.2016
177943Ehitus- ja remonttööde raamhange Vilsandi seirejaamas LM01.09.2016
171501Kalibreerimiskeskuse laiendamine LM06.04.2016
172504OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboratooriumi vastavusse viimine standartite nõuetele ja võimekuse tõstmineLM17.03.2016
171630Airviro modelleerimissüsteemi arendamine T08.03.2016
171796Gaaside tarnimine ja gaasivarustussüsteemide hooldus A04.03.2016
170855Emissioonigaaside peenosakeste rahvusvaheline võrdlusmõõtmine biomassi kasutavast saasteallikastT10.02.2016

2015

168542Muuga piirkonna lõhnahäiringu elektroonilise tuvastamissüsteemi loomineT29.12.2015
169572Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine LM02.12.2015
168556Emissioonigaaside peenosakeste rahvusvaheline võrdlusmõõtmine biomassi kasutavast saasteallikast A03.11.2015
167899OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna ruumide ümberprojekteerimineLM12.10.2015
167827Laborimööbli ostmine A09.10.2015
167343 Muuga piirkonna lõhnahäiringu elektroonilise tuvastamissüsteemi loomine A29.09.2015
167334Marja 4 D IV korruse konverentsiruumi mööbel LM24.09.2015
167124UTV soetamine LM18.09.2015
167009OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna ruumide ümberprojekteerimineLM17.09.2015
167063Amfiib ATV soetamine LM16.09.2015
166792Tõmbekappide ostmine A07.09.2015
166412Proovivõtu seadmete soetamine T26.08.2015
165652Veesõiduk proovide võmiseksA20.07.2015
163497Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus väljatöötatud uutele meetmetele ning selle raames riiklikule arengukavale „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimineLM20.05.2015
163343Tõmbekappide ostmine A15.05.2015
163215Kalibreerimiskeskuse laiendamine LM13.05.2015
162402Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine LM17.04.2015
161818Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine LM10.04.2015
161731Laboriseadmete soetamise raamhange 4 aastaks A06.04.2015
160790Laboriseadmete soetamine A09.03.2015
1602660.korruse mööbel LM13.02.2015
158904Liisinguteenuse raamhange A16.01.2015

2014

157795EstLIMS laboriinfosüsteemi liidestamine KESE andmesüsteemiga T25.11.2014
157702Riikliku välisõhu seire indikaatorparameetrite interaktiivse visualiseerimissüsteemi loomine LM20.11.2014
157307Veeldatud maagaasi laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringT07.11.2014
156395Ehitustööde raamhange LM09.10.2014
155067Marja 4 D soojustorustiku ehitus ja piirkonna katete taastamine LM22.08.2014
154969Autode soetamise raamhange 4 aastaks A19.08.2014
154830Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia kohaste prioriteetsete valdkondade (majandus ning ühiskond, teadlikkus ja koostöö) kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamineA18.08.2014
154699Marja 4 D soojustorustiku ehitus ja piirkonna katete taastamine LM06.08.2014
154264Hüdrograafiliste mõõdistustööde tellimine T17.07.2014
154198Marja 4 D laborihoone küttesüsteemi renoveerimistööd LM17.07.2014
153527Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaalmajandusliku analüüsi läbiviimine A19.06.2014
152329Atmosfääri gaaside ja aerosoolide keemilise koostise määramise võimekuse tõstmise analüüsiseadmete soetamineA19.05.2014
152102Analüsaatorid laevade suitsugaaside analüüsimiseksA06.05.2014
151513Veeldatud maagaasi laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringA16.04.2014
151503Endiste militaar- ja industriaalalade jääkreostuskollete ohutuks muutmise bioaugmentatsiooni metoodika väljatöötamine ulatuslikku keskkonnakahju põhjustavate hädaolukordade tarbeks, II etappT16.04.2014
150762Kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi ettepaneku koostamine ja aruandelehtede eeltäitmineA25.03.2014
150247Hajumismudelite kaardirakenduse arendustöödLM07.03.2014
146623Atmosfääri gaaside ja aerosoolide keemilise koostise määramine EestisA14.01.2014
148654Marja 4 D laborihoone küttesüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd LM06.01.2014

2013

148395Varuosa komplektide ja tarvikute Ostmine Horiba analüsaatoritele T16.12.2013
148095Tarvikute ja abimaterjalide raamhange 4 aastaks A03.12.2013
148171Elektrigeneraatorite soetamine Lahemaa ja Vilsandi EMEP seirejaamadesse koos paigaldusega LM03.12.2013
147952Elektrigeneraatorite soetamine Lahemaa ja Vilsandi EMEP seirejaamadesse koos paigaldusega ja Marja 4D laborihoone elektrigeneraatorLM25.11.2013
147581Kolmetelgse survetugevuspressi remont koos varuosade vahetusega T19.11.2013
147209Marja 4 D laborihoone ventilatsiooni – ja jahutussüsteemi renoveerimis - projekteerimis- ja ehitustöödLM25.10.2013
147041Vilsandi seirejaama hooldamiseks vajamineva transpordivahendi uuendamine LM18.10.2013
146876Marja 4 D laborihoone kütte - ventilatsiooni – ja jahutussüsteemi renoveerimis - projekteerimis- ja ehitustöödLM14.10.2013
146612Maastikuauto kasutusrendile võtmineLM02.10.2013
146098Eesti Keskkonnauuringute Keskuse mootorikütus A12.09.2013
145189Finantstarkvara Microsoft Dynamics NAV 2013 arendus ja hooldusA01.08.2013
144150Üldreaktiivide raamhange 4 aastaksA17.06.2013
143521Müra emissioonimudeli implementeerimine Airviro modelleerimissüsteemiLM24.05.2013
143204Lahemaa seirejaama analüsaatorite ostmine (Analüüsiseadmete soetamine EMEP seireprogrammi täitmise tagamiseks)A14.05.2013
142864Laevaliikluse emissioonide mõju hindamine St. Peterburgi välisõhu kvaliteedileLM30.04.2013
142830Pommkalorimeetri soetamine A29.04.2013
142255Kütuseseire analüüsiseadmete soetamineA10.04.2013
141531Analüsaatorite soetamineA13.03.2013
138188Seadmete hange projektis "Prioriteetsete ohtlike ainete määramisvõimekuse tõstmine"A05.03.2013
140500Termodesorptsioon-gaasikromatograaf-massispektromeetri soetamineA04.02.2013
140053Atmosfääri gaaside ja aerosoolide keemilise koostise mobiilne laborA22.01.2013
140120Naftatoodete analüüsiseadmete soetamineA21.01.2013
139734Müraseire automaatjaamade soetamineA03.01.2013

2012

139687Termodesorptsioon-gaasikromatograaf-massispektromeetri soetamineA28.12.2012
139619Labori Infosüsteemi (EstLIMS) ja FOKA andmebaasi integreerimine EKUK geoandmebaasiga ja kaardirakenduse arendamine EKUK ArcGIS serverilT27.12.2012
135161Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine Lõuna-EestisA18.12.2012
139255Raamatupidamis-, finants- ja juhtimistarkvara ostLM04.12.2012
138949Maastikuauto kasutusrendile võtmineLM22.11.2012
138826Elektrienergia ostmine Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ tarbimiskohtadeleLM15.11.2012
138821Mõõteseadmete soetamine osakeste fraktsioonilise koostise määramiseks õhustLM15.11.2012
138315Mittestatsionaarse kalibreerimislabori rajamineT29.10.2012
136389Endiste militaar- ja industriaalalade jääkreostuskollete ohutuks muutmise metoodika väljatöötamineT10.08.2012
135817Kontoritarvete ostmineA16.07.2012
134820Osoonikihti kahandavate ainete hävitamineLM07.06.2012
134867Mahtuniversaali liisimineLM05.06.2012
133047Kaardirakenduse arendustöödLM09.04.2012
131840Emissioonigaaside interkalibreerimiste ja referentsmõõtmiste labori nõuetele vastavuse tagamiseks parendustöödLM01.03.2012
131807Riiklike välisõhu seirejaamade andmesidelahenduse uuendamineT29.02.2012
131487I korruse kontoriruumi mööbli ostmineLM16.02.2012
130910Turbidimeetrite soetamineLM31.01.2012
130789Kromatograafide varuosade soetamineLM26.01.2012
130774Referentsainete ja standardainete soetamine 2012.aastaksLM25.01.2012
130782Laborite abimaterjalide soetamine 2012.aastaksLM25.01.2012
130786Üldreaktiivide soetamine 2012. aastaksLM25.01.2012
130634Õhuproovide pumpade soetamineLM20.01.2012
130436Liikuv labori soetamineLM17.01.2012
130211Tööriiete soetamineLM10.01.2012
130092Õhuanalüsaatori soetamineLM05.01.2012

2011

128467Kliima ja välisõhu inventuuri infosüsteemLM26.10.2011
128388Teisaldatavate mahutite ostmineLM19.10.2011
128385Väävelvesiniku analüsaatori ostmineLM19.10.2011
128377Jahutussüsteemi seadmed koos paigaldusegaLM19.10.2011
128370Kõrgsurvemahutite täitesüsteemi ehitamineLM19.10.2011
126009Vilsandi EMEP seirejaama renoveerimineLM10.06.2011
125149Voolukiiruse mõõtmise aparaatide ostmineLM28.04.2011
125147Vooluhulga mõõtmise vahendite ostmineLM28.04.2011
124727Automaatsed proovivõtjadLM11.04.2011
124725Doppleri efektil põhinev voolukiiruse mõõtjaLM11.04.2011
123864Veoki ostmineLM28.02.2011
122734Peenosakeste eeldusaine (ammoniaagi) mõõtetehnika soetamineA28.01.2011
122643Peentolmu proovivõtuseadmete ost Tartu ja Narva õhumõõtejaamadesseT25.01.2011
122561Õhuanalüsaatorite ost Tallinna mõõtejaamadesseT18.01.2011