Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

keemialaborKeskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas määratakse vee ning õhu kvaliteedinäitajaid. Samuti tegeldakse keskkonnakahjude hindamisega, nagu saasteainete sisalduse määramine vees ja pinnases ning keskkonnaavariidest tingitud reostuse uuringud.

  • Pinna-, põhja-, joogivee ja õhu kvaliteedinäitajate määramine.
  • Saasteainete sisalduse määramine heitvees ning pinnases.
  • Vee ja reoveesetete mikrobioloogiline analüüs.
  • Heitvee-, põhjavee- ja prügilaseired, pinnase ja põhjaveereostuse uuringud.
  • Sademetekeemia uuringud.
  • Õlireostuse identifitseerimine.

Reoveepuhastusseadmete töö efektiivsuse hindamiseks viime läbi aktiivmuda koosluse uuringuid.

Osakonna koosseisus olev välitööde grupp teeb heit- ja pinnaveeuuringuid (sh proovivõtt ja vooluhulkade mõõtmine).

Geotehnikalabori peamisteks tegevusaladeks on ehitusgeoloogilised ja geotehnilised laboriuuringud: pinnaseomaduste määramine erinevate metoodikate ja normide järgi (CEN, GOST, BS, DIN, SGF, ASTM) ehitusgeoloogi, geotehniku, projekteerija ja ehitaja jaoks ning tellija toodud proovide teimimine.

Meie laborid tegelevad vajadusel ka uute analüüsimeetodite juurutamisega ning osalevad regulaarselt riiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel. Kõik keskkonnakeemia-alased analüüsid viiakse läbi moodsa aparatuuri ja akrediteeritud meetoditega. Analüütilised katsemeetodid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. EKUKi akrediteeringutest täpsemalt »