MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab „Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiriülest mõju.

Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kontaktisik Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Villmann, agnes.villmann@envir.ee, 626 2936) ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik projektide büroo projektijuht Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 555 47923). Meetmekava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest. Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Kontaktisik: Sulev Nõmmann, sulev.nommann@seit.ee, 53311618), Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (Kontaktisik: Georg Martin, georg.martin@ut.ee, 6718936) ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Kontaktisik: Urmas Lips, urmas.lips@msi.ttu.ee, 6204304).

KSH-d viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 736 6676) ja TTÜ Meresüsteemide Instituut (Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, kontaktisik Taavi Liblik, taavi.liblik@msi.ttu.ee, 620 4315).

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ KSH programmi lisas 2 on leitavad Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud esialgsed uued meetmed. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/arengukavad.

KSH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 27. juulini 2015 e-posti teel Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-le aadressile marek.nurmik@klab.ee.

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH programmi avalik arutelu toimub 27. juulil 2015. aastal algusega kell 10:00 Keskkonnaministeeriumi esimese korruse saalis aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programm