KIKi rahastatud projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projektide leotelu.
KIK logo

2016

 • EstLIMS infosüsteemi alamsüsteemi EKUKSEIRE põhjal avaliku X-tee veebiteenuse loomine ja sidumine KOTKAS infosüsteemiga
 • Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi loomine Tallinna lahel
 • Suurt keskkonnakahju põhjustavate olukordade lahendamise ja neist põhjustatud tagajärgede leevendamise võimekuse tagamine
 • Rahvusvahelise keskkonnaalase teaduskonverentsi “EcoBalt2016” korraldamine

2015

 • Keskkonnajärelevalve võimekuse tõstmine
 • OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboratooriumi vastavusse viimine standartite nõuetele ja võimekuse tõstmine
 • Veekeskkonnale ohtlike prioriteetsete ja ohtlike ainete seirete ja uuringute kvaliteedi tõstmine uuenduslike proovivõtumetoodikate kasutuselevõtu kaudu
 • Muuga piirkonna lõhnahäiringu elektroonilise tuvastamissüsteemi eNose loomine
 • Emissioonigaaside peenosakeste rahvusvaheline võrdlusmõõtmine

2014

 • Riikliku kalibreerimiskeskuse viimine vastavusse peente osakeste fraktsioonilise jaotuse ja keemilise koostise interkalibreerimiste ja referentsmõõtmiste teostamise nõuetele
 • Kasvuhoonegaaside riigispetsiifiliste eriheitetegurite väljatöötamine põlevkiviõli tootmise sektoris
 • Süsinikuringega seotud uuringute analüüsivõimekuse tõstmine: ligniini ja tselluloosi analüüsiaparatuuri uuendamine
 • Riikliku kütuselabori seadmepargi täiustamine
 • EKUK laborisüsteemi KESE andmesüsteemiga liidestamine
 • Marja 4D laborihoone küttesüsteemi kaasajastamine ja integreerimine hoone teiste kommunikatsioonisüsteemidega
 • Dünaamilise olfaktomeetri interkalibreerimine 2014
 • Riikliku välisõhu seire indikaatorparameetrite interaktiivse visualiseerimissüsteemi loomine
 • Õhukvaliteedi andmete kogumis- ja modelleerimissüsteemi andmehõive- ja talletusmooduli uuendamine

2013

 • Endiste militaar- ja industriaalalade jääkreostuskollete ohutuks muutmise metoodika väljatöötamine ulatuslikku keskkonnakahju põhjustavate hädaolukordade tarbeks, II etapp
 • Prioriteetsete ohtlike ainete allikaanalüüs Pärnu jões reostusallika kindlaks määramiseks ning reostuse lõpetamiseks
 • Dünaamilise olfaktomeetri interkalibreerimine 2013
 • Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine

2012

 • Riigi hädaolukordadest põhjustatud keskkonnakahju määramisvõimekuse tõstmise taristu loomine
 • Prioriteetsete ohtlike ainete allikaanalüüs Halliste jões Abja Paluoja piirkonnas reostusallika kindlaks määramiseks ning reostuse lõpetamiseks
 • Riikliku kütuselabori seadmepargi täiustamine
 • Liikuvate saasteallikate heitkoguste hindamine reaalsete mõõte- ja loendustulemuste abil
 • Müra emissioonimudeli implementeerimine
 • EMEP seireprogrammi täitmise tagamine Lahemaa seirejaamas
 • Õhukvaliteedi andmete kogumis- ja modelleerimissüsteemi arvutus- ja talletusmooduli uuendamine
 • Endiste militaar- ja industriaalalade jääkreostuskollete ohutuks muutmise metoodika väljatöötamine ulatuslikku keskkonnakahju põhjustavate hädaolukordade tarbeks
 • Direktiivi 2008/50/EÜ nõuete täitmiseks analüüsiseadme ostmine
 • Mittestatsionaarse kalibreerimislabori rajamine
 • Keskkonnamüra seirevõrgustiku loomine

2011

 • Riiklike välisõhu seirejaamade andmesidelahenduse uuendamine
 • Riikliku välisõhu kvaliteedi seiresüsteemi viimine vastavusse direktiivide nõuetega
 • Riikliku välisõhu seirevõrgustiku andmehõive- ja talletuskeskuse uuendamine andmekvaliteedi nõuete tagamiseks
 • Riikliku kalibreerimiskeskuse viimine vastavusse emissioonigaaside interkalibreerimiste ja referentsmõõtmiste teostamise nõuetele ja kasvuhoonegaaside heiteseire tõendamise nõuetele
 • Proovivõtuseadmed allergeenide aerobioloogiliseks seireks
 • Välisõhku eralduvate saasteainete eriheidete täpsustamine
 • Riikliku kütuselabori  seadmepargi täiustamine
 • Olfaktomeetria laboratooriumi rahvusvaheline interkalibreerimine
 • Riikliku OKA-de ja F-gaaside käitluskeskuse ja Baltimaade haloonipanga edasiarendamine ning vastavusse viimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste nõuetega