Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030

Õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi (ÕVP) eesmärgiks on saada ülevaade Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste edasise vähendamise võimalustest ja potentsiaalist.

Koostamisel oleva ÕVP aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. detsembril 2016 jõustunud õhusaasteainete ülemmäärade direktiivi 2016/2284/EL. Direktiiviga 2016/2284/EL kehtestatakse iga ELi liikmesriigi jaoks aastateks 2020 ja 2030 saasteainete heitkoguste vähendamise kohustused ning ÕVP nõuded. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg Eesti riigile järgnevate saasteainete vähendamise kohustustega on 2018. aasta 1. juuli:

Vähendamine võrreldes 2005. aastaga
Ajavahemikul 2020–2029 vähemalt
Alates 2030. aastast
eriti peened osakesed (PM2,5)
15%
41%
vääveldioksiid (SO2)
32%
68%
lämmastikoksiidid (NOx)
18%
30%
mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid
10%
28%
ammoniaak (NH3)
1%
1%

 

ÕVP koostamine:

Keskkonnaministeerium algatas 28.03.2018 ministri käskkirjaga nr 1-2/18/212 ÕVP aastateks 2020-2030 koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Programmi koostajaks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Töö tulemusel valmib direktiivile 2016/2284/EL vastav ÕVP, mis sisaldab ülevaadet Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise võimalustest ja potentsiaalist ning heitkoguste vähendamise meetmetest. Lisaks seatakse meetmete rakendamisele tähtajad ning hinnatakse meetmete rakendamise maksumust.

Programmi koostamiseks viiakse läbi viie valdkondlikku töörühma (energeetika, tööstus, transport, põllumajandus ja lahustid) koosolekud, mille eesmärk on saada sisendit õhusaasteainete vähendamise programmi eesmärkide saavutamiseks seatavate konkreetsete meetmete välja töötamiseks. Avalikud kaasamisüritused toimuvad vastavalt ÕVP kaasamise esialgsele ajakavale.

ÕVP huvirühmad (pdf)

ÕVP kaasamise esialgne ajakava

Orienteeruv aeg
Tegevus
mai – oktoober 2018Valdkondlike töörühmade koosolekud
juuni 2018 Õhusaasteainete vähendamise programmi lähteülesande tutvustus ja KSH programmi avalik eelarutelu

ÕVP I avalikustamise ettekanne 21.06.2018 (pdf)
juuli 2018 KSH programmi avalik väljapanek ja arutelu
november 2018 Õhusaasteainete vähendamise programmi tulemuste tutvustamine
detsember 2018 –jaanuar 2019Õhusaasteainete vähendamise programmi täiendamine arvestades laekunud ettepanekuid ja kommentaare
veebruar 2019Õhusaasteainete vähendamise programmi valmimine, ametlik kooskõlastamine ning selle avalikustamine
märts 2019KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu
aprill 2019Euroopa Komisjonile õhusaasteainete vähendamise programmi esimese variandi esitamine

Töögruppide kohtumiste ettekanded ja protokollid

Valdkond
Kohtumiste ettekanded
Kohtumiste protokollid
Energeetika 
Energeetika, tööstuse ja lahustite
töörühma I ettekanne 10.05.2018
(pdf)
Energeetika, tööstuse ja lahustite
töörühma II ettekanne 18.10.2018
(pdf)
 
Protokoll 10.05.2018 (pdf)
Protokoll 18.10.2018 (pdf)
Tööstus
Lahustid
TransportTranspordi töörühma I ettekanne
11.05.2018
(pdf)
Transpordi töörühma II ettekanne
19.06.2018
(pdf)
Transpordi töörühma III ettekanne
01.10.2018
(pdf)
Protokoll 11.05.2018 (pdf)
Protokoll 19.06.2018 (pdf)
Protokoll 01.10.2018 (pdf)
PõllumajandusPõllumajanduse töörühma I ettekanne
14.05.2018
(pdf)
Põllumajanduse töörühma II ettekanne
01.10.2018
(pdf)
Protokoll 14.05.2018 (pdf)
Protokoll 01.10.2018 (pdf)

 

Kontakt

ÕVP koordinaator Eesti Keskkonnauuringute Keskuses
Marek Maasikmets
mobiil 5648 7722
marek.maasikmets@klab.ee
Keskkonnaministeeriumi välisõhu
osakonna kontakt

Riina Maruštšak
tel 626 2979
riina.marustsak@envir.ee