Keskkonnauuringud

Labori vaadeEKUK on juhtiv keskkonnakeemia analüüse pakkuv ettevõte, teostades kõiki vee-, pinnase- ja õhu analüüse ning koolitusi.

Veeanalüüsid

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas teeb välitööde rühm järgmisi uuringuid ja analüüse:

  • heit- ja pinnavee ning reoveesette uuringud;
  • proovivõtt merest ja muudest veekogudest;
  • joogivee proovivõtt;
  • puhastusseadmete töö efektiivsuse hindamine;
  • reo- ja sadevee kompleksuuringud. Täpsemalt »

Pinnaseanalüüsid

Pinna- ja põhjavee kvaliteedi kontrollimine, saasteainete sisalduse määramine pinnases ning keskkonnaavariidest tingitud pinnasereostuste analüüsimine. Täpsemalt »

Õhu-uuringud

Õhukvaliteedi juhtimise osakond teostab välisõhu kvaliteedi pidevmõõtmisi, võtab proove välis- ja siseõhust ning teeb füüsikalisi ja keemilisi õhuanalüüse. Täpsemalt »

Osoonibüroo teenused

EKUKi osoonibüroo kontrollib osoonikihile ohtlike ainete ja kasvuhoonegaaside lekkeid. Määratakse osoonikihti kahandavate ainete tüüp tulekustutus- ja külmasüsteemides ning eemaldatakse neist haloonid ja külmaained. Osoonibüroo korraldab ka koolitusi külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele ja tolliametnikele. Täpsemalt »

Keskkonnakeemia

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas kontrollitakse pinna-, põhja- ja joogivee kvaliteeti ning määratakse saasteainete sisaldus põhja-, pinna- ja heitvees, samuti õhus ja pinnases. Lisaks tehakse keskkonnaavariidest tingitud vee-, õhu- ja pinnasereostuse analüüse, identifitseeritakse naftareostusi ning tehakse vete ja reoveesetete mikrobioloogilisi analüüse. Täpsemalt »