Keskkonnakeemia

keskkonnakeemia EKUKis

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

Osakond määrab saasteaineid vees, õhus ja reovees, teeb kindlaks õlireostusi ning annab vastava ala konsultatsioone. Allpool on tegevusalad täpsemalt välja toodud.

  • Pinna-, põhja-, joogivee ja õhu kvaliteedinäitajate määramine.
  • Saasteainete sisalduse määramine reo- ja heitvees ning pinnases.
  • Keskkonnaavariidest tingitud vee-, õhu- ja pinnasereostuse uuringud.
  • Vee ja reoveesetete mikrobioloogiline analüüs.
  • Sademetekeemia uuringud.
  • Õlireostuse identifitseerimine.
  • Konsultatsioonid ja nõustamine.

Samuti tegeleb labor ka uute analüüsimeetodite juurutamisega. Analüüside läbiviimise tähtajad on paindlikud ja lähtuvad tellijate soovidest ning võimalustest.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, reg nr L008 (Lisa 1; Lisa 7; Lisa 8; Lisa 9).

Kontakt

Katri Vooro
Osakonnajuhataja
tel 611 2928
katri.vooro@klab.ee