Käitluskeskus

Külmasüsteemi mahamonteerimine
Aegunud külmasüsteemid
Osoonibüroo

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kliimaosakonna hallatava Käitluskeskuse eesmärk on fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) keskkonnaohutu käitlemine ja asjakohase teadlikkuse suurendamine.

Teenused:

  • Osoonikihti kahandavate ainete hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, lahustite jms kemikaalide (CFC-d, HCFC-d, haloonid, süsiniktetrakloriid (CCl4), metüülkloroform (CH3CCl3), metüülbromiid (CH3Br) jt) ja neid aineid sisaldavate segude tasuta vastuvõtt käitluskeskusse ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • Fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, isolatsioonigaaside, propellentide jms (HFC-d, PFC-d, väävelheksafluoriid (SF6) jt) tasuline vastuvõtt ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine [4,40€/kg + km].
  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete ja tulekustutusainete, lahustite jms määramine ning keemilise koostise laboratoorne analüüs [120,00€/analüüs + km].
  • Haloonide tarnimine Eesti Vabariigi kriitilisteks vajadusteks.
  • F-gaaside ja OKA-de ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine tasuta. Vahetusmahutid on mahuga kuni 100 liitrit ja külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼ ühendustega.
  • Ainete vedu spetsiaaltranspordivahendiga.
  • Koolituste korraldamine külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele, tolliametnikele ja teistele.
  • Plaanime 2019. a jooksul Käitluskeskuses alustada fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete (R-134A, R-410A jt) ringlussevõtu ja taasväärtustamise teenuse pakkumist.

Kirjeldatud teenuste pakkumise kõrval veab Käitluskeskus ÜRO poolt koordineeritavaid ja rahastatavaid projekte, mille eesmärgiks on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise täielik lõpetamine Eestis.

Kontakt

Igor Miilvee
Käiluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee