Osoonibüroo teenused

Külmasüsteemi mahamonteerimine
Aegunud külmasüsteemid
Osoonibüroo

Osoonikihi kaitse meetmed

Osoonibüroo tegeleb osoonkihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega ning pakub ka vastavasisulist koolitust.

Osoonibüroo teenused

  • Külmasüsteemi mahamonteerimine koos eelneva tühjendamise ja külmaaine ladustamisega.
  • Haloonpõhiste tulekustutussüsteemide mahamonteerimine ja halooni ladustamine.
  • Osoonikihti kahandava potentsiaaliga lahustite (CFC-d, süsiniktetrakloriid jt) kogumine ja ladustamine.
  • Külmaainete ja haloonide tüübi määramine ning keemilise koostise kontroll.
  • Freooni R-22 taasväärtustamine.
  • Freooni R-22 süvapuhastus. Keemiline koostis vastab tehasest väljastatud külmaaine keemilisele koostisele, võimalik puhastada külmaainet puhtusastmega 93–95%.
  • Ainete vedu spetsiaaltranspordivahendiga.
  • Kasutuskõlbmatute haloonide ja külmaainete utiliseerimine Skandinaavia jäätmetehases.
  • Koolituste korraldamine külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele, tolliametnikele ja teistele.

Kirjeldatud teenuste pakkumise kõrval veab Osoonibüroo ÜRO poolt koordineeritavaid ja rahastatavaid projekte, mille eesmärgiks on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise täielik lõpetamine Eestis.

Kontakt

Igor Miilvee
Käiluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee