Veeuuringud

veeanalüüsid EKUKis

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

Välitööde rühm teeb allpool loetletud uuringuid ja analüüse.

 • Heit- ja pinnavee ning reoveesette uuringud:
  • hetkeliste ja ööpäevaste vooluhulkade mõõtmine kanalisatsioonitorustikes (sh toruvälisel meetodil), kraavides ja ojades;
  • punkt-, aegproportsionaalsete ja vooluhulgaga proportsionaalsete veeproovide võtmine;
  • ebapüsivate näitajate (vee temperatuur, pH, elektrijuhtivus, lahustunud hapnik) määramine kohapeal;
  • reoveesette proovivõtt.
 • Puhastusseadmete töö efektiivsuse hindamine.
 • Reo- ja sademevee kompleksuuringud.

Veeproove analüüsitakse Keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna laborites.

Kontakt

Proovivõtt ja väliuuringud

Tiit Kakum
Vee- ja pinnaseuuringute vanemspetsialist
tel 611 2935
tiit.kakum@klab.ee

Proovide analüüs

Katri Vooro
Osakonnajuhataja
tel 611 2928
katri.vooro@klab.ee