Kontakt
Urmas Muinasmaa
kvaliteedijuht

tel 611 2907
urmas.muinasmaa@klab.ee

Kontakt
Indrek Lüüs
juhtiv tõendaja

mobiil 513 3621
indrek.lyys@klab.ee

Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamine

Vastavalt Keskkonnaministri 07.12.2016 määrusele nr 64, peavad kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemi kuuluvad käitajad esitama 25. märtsiks Keskkonnaministeeriumile sõltumatu akrediteeritud tõendaja poolt tõendatud eelneva kalendriaasta kasvuhoonegaaside heitkoguse aruande.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisasutusena (akrediteerimistunnistus nr V003) järgmistel tegevusaladel:

 • üle 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete, välja arvatud ohtlike või olmejäätmete põletustehaste käitamine;
 • tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 tonni päevas;
 • põletamise teel keraamikatooteid, katusekive, telliseid, tulekindlaid telliseid, peenkeraamikat või portselani valmistavate käitiste käitamine, kui tootmisvõimsus on üle 75 tonni päevas või põletusahju mahutavus on üle 4 m3 ja mahutavustihedus üle 300 kg/m3 põletusahju kohta;
 • lubja tootmine või dolomiidi ja magnesiidi kaltsineerimine pöördahjudes või teistes põletusahjudes tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas;
 • puidust või teistest kiudmaterjalidest tselluloosi tootmine;
 • paberi ja papi tootmine võimsusega üle 20 tonni päevas;
 • klaasi, sealhulgas klaaskiudu tootvate käitiste käitamine, kui sulatamisvõimsus on üle 20 tonni päevas;
 • ammoniaagi tootmine;
 • muud direktiivi 2003/87 EÜ artiklile 10a vastavad tegevusalad.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutus (reg nr V003), mis vastab standardi EVS-EN ISO 14065:2013 ja Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/2067 nõuetele (akrediteerimisulatus).

Erapooletuse deklaratsioon

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus viib läbi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruande tõendamist, andes erapooletu hinnangu heitkoguse aruande nõuetele vastavusest.

Tõendamistegevuse objektiivsuse tagamiseks viiakse enne lepingu sõlmimist läbi erapooletuse ja sõltumatuse hindamine tõendamisasutuse ja tõendaja tasemel. Selleks on loodud tõendamistegevusest eraldiseisev sõltumatu komitee, kes hindab võimalikke huvide konflikte ning nende ohjamiseks rakendatavaid meetmeid.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus juhtkond ja personal on hästi teadlik erapooletuse tähtsusest tõendamise läbiviimisel ning kinnitab, et tõendamistegevused viiakse läbi objektiivselt ja erapooletult.

Tõendamine

Tõendamise käigus kontrollitakse käitise KHG heitkoguse aruande vastavust kasvuhoonegaaside heitkoguse loa, seirekava ja teistele asjakohastele nõuetele.

Tõendamise tulemuseks on tõendamisaruanne, milles tõendamisasutus tõendab/ei tõenda käitise KHG heitkoguse aastaaruandes esitatud andmete usaldusväärsust ja täpsust.

Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamine viiakse läbi vastavalt alljärgnevatele õigusaktidele, standarditele ja juhendmaterjalidele:

 • EVS-EN ISO 14065:2013
 • EVS-EN ISO 14064-3:2012
 • EVS-EN ISO 14064-1:2012
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ
 • Euroopa Komisjoni määrus (EL) 601/2012
 • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/2066
 • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/2067
 • Atmosfääriõhu kaitse seadus
 • Keskkonnaministri 07.12.2016 määrus nr 64
 • Vabariigi Valitsuse 01.12.2016 määrus nr 134
 • EA 6/03: 2013
 • IAF MD 6:2014

Tõendamise protsess jaguneb järgmisteks etappideks:

 1. Kokkuleppimine (andmete kogumine, pakkumise tegemine, erapooletuse hindamine, lepingu sõlmimine).
 2. Ettevalmistamine (tõendamismeeskonna moodustamine, strateegiline ja riskianalüüs, tõendamiskava ja tõendite kogumisplaan).
 3. Tõendamine (kohapealne ülevaatus, tõendusandmete ja informatsiooni kogumine).
 4. Aruandlus (tõendamisaruande koostamine, sõltumatu ülevaatus ning väljastamine).
 5. KHG heitkoguste kinnitamine registris.

KHG heitkoguse aruanne tunnistatakse rahuldavaks, kui andmed kogu heite kohta on esitatud oluliste ebatäpsusteta ja tõendaja arvates ei esine olulisi nõuetele mittevastavusi. Aruannet ei loeta tõendatuks, kui:

 • KHG heitkoguse aastaaruandes sisalduvad olulised väärkajastused ja mittevastavused seirekava ja Euroopa Komisjoni määruse 601/2012 suhtes, mida ei ole tõendamise jooksul korrigeeritud;
 • esines tegutsemisvabaduse kitsendusi, mis takistasid vajalike tõendite hankimist tõendamisriski vähendamiseks mõistlikule tasemele;
 • esines olulisi mõõtemääramatusi.

Kaebused ja apellatsioonid

Kaebuste ja apellatsioonide käsitlemine toimub kooskõlas EKUK kvaliteedijuhtimissüsteemi protseduuridega. Kirjalikult esitatud (info@klab.ee) kaebuse või apellatsiooni vaatab läbi kvaliteedijuht ning määrab selle lahendamiseks pädeva töötaja, kes on sõltumatu kaebuse või apellatsiooni esitanud käitajaga seotud tõendamisest. Kaebuse või apellatsiooni analüüsi tulemustest teavitatakse klienti kirjalikult.