Kontakt
Igor Miilvee
Käitluskeskus

tel +372 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Käitluskeskus

Külmaaine on võimas keskkonnaohtlik kasvuhoonegaas ja vana külmaaine on ohtlik jääde!

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käitluskeskuse eesmärk on fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) keskkonnaohutu käitlemine ning asjakohase teadlikkuse suurendamine.

Alates 2020. a 1. jaanuarist on keelatud GWP väärtusega >2500 ringlusse võtmata külmaainete kasutamine selliste jahutusseadmete hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on >40 tonni CO2-ekvivalenti. Piirangud mõjutavad külmaaineid nagu R-404A, R-507A, R-422A, R-422D jt.

Järgi seadust, ära osta teadmata päritolu külmaainet ja anna oma külmaainele ringmajanduses uus võimalus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse abiga!

Teenused:

  • Käitluskeskuses saab hävitamise asemel fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvaid ühe- ja mitmekomponentseid külmaaineid (nt R-134a, R-404A jt) ringlusse võtuks ka süvapuhastada ning vajadusel taasväärtustada ja sertifitseerida.
  • Osoonikihti kahandavate ainete hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, lahustite jms kemikaalide (CFC-d, HCFC-d, haloonid, süsiniktetrakloriid (CCl4), metüülkloroform (CH3CCl3), metüülbromiid (CH3Br) jt) ning neid sisaldavate segude tasuta vastuvõtt ohtlike jäätmetena ja hävitamise korraldamine Eesti Vabariigi või selle lipu all registreeritud jäätmetekitaja puhul.
  • Fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, isolatsioonigaaside, propellentide jms (HFC-d, PFC-d, väävelheksafluoriid (SF6) jt) ning neid sisaldavate segude tasuline vastuvõtt ohtlike jäätmetena ja hävitamise korraldamine [4,17€/kg + km].
  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete ja tulekustutusainete, lahustite jms määramine ning keemilise koostise laboratoorne analüüs [kokkuleppel].
  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete koostise kiiranalüüs [25,00€/analüüs + km].
  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete süvapuhastamine ja vajadusel sertifitseerimine [kokkuleppel kuni 20,00€/kg + km].
  • Haloonide tarnimine Eesti Vabariigi kriitilisteks vajadusteks.
  • F-gaaside ja OKA-de ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine tasuta. Vahetusmahutid on mahuga kuni 100 L ja külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼″ või ¾″ ühendustega.
  • Koolituste korraldamine külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele, tolliametnikele ja teistele.

Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida.

Lisaks kirjeldatud teenustele on Käitluskeskus Keskkonnaministeeriumi partner riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise lõpetamine ja fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise vähendamine.